KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca veri sorumlusu olarak Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ tarafından hazırlanmıştır.

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ için veri gizliliği son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ olarak kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

İşbu KVKK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni) Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’nin kullanıcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişiler verileriniz aşağıda açıklandığı kapsamda ve ilgili mevzuatın emrettiği sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’ye gönderdiğiniz ve/veya Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve internet protokol (IP) adresiniz verilebilir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ kişisel verilerinizi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:                    

 • Yazar bilgileri: com web sitesinde yazar olarak yer almanız durumunda tarafınıza yazar profili oluşturulur ve bu profilde sitemizi ziyaret eden okuyucularımızı bilgilendirmek amacı ile kimlik ve özgeçmiş bilgileriniz yer alır.
 • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ veya Emsal.com’un talebi olmadan kendi rızanız ile paylaştığınız verileri ifade eder. Bu veriler rızanıza dayanarak saklanabilir.

Ziyaretçilerin Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’ye veya Emsal.com’a verdiği herhangi bir bilgi, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve okuyucularına daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

 • Aygıt verileri:Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
 • Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz.

Kişisel verileriniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel verilerin işlenme şartları ve 4. maddede sıralanan ilkeler doğrultusunda aşağıda yer alan amaçlar ile işlenecektir:

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde üyelerimize destek hizmeti sağlamak,
 • Üyelerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üyelerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, kişiselleştirilmesi, güncellenmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapmak,
 • Etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Yasal raporlama ve faturalandırma,
 • İstatistiki analizler ile segmentasyon /profilleme ve üye memnuniyetinin ölçümlenmesi.

2. VERİ SORUMLUSU SIFATI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin ı bendinde veri sorumlusunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir.

3. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’nin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Ayrıca, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızasının gerekli olduğu durumlarda, veri sahiplerinin belirli bir konuya ilişkin ve özgür iradeyle açıklanan rızalarının alınması adına kapsamlı aydınlatmalar yapılmaktadır.

4. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, kişisel verilere bunların bütünlüğüne ve güvenliğinin korunmasına önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin en önemli hususların başında otomatik ve/veya otomatik olmayan yolla tutulan kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması; söz konusu verilerin hukuka aykırı işlenmesi ve hukuka aykırı şekilde erişilmesinin önlenmesi gelmektedir. Bu amaçla Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, muhtemel ihlal ve zarar risklerini göz önünde bulundurarak, maliyet ve etkinlik kriterleri çerçevesinde, personel ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, iç politika ve süreçlerin oluşturulması, şifreleme, virüs veya trojan yazılımları ile STP veya benzeri güvenli veri aktarım mekanizmalarının kullanılması, güvelik duvarı oluşturulması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’nin ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, imha için öngörülen süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

6. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’ye iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda, kişisel verileri tarafımızca işlenen ilgili kişilerin, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,  Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’ye iletebileceklerdir.

İşbu Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa, kişisel verilerinizi kullanmayı sonlandırmamızı istiyorsanız, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatça öngörülen haklarınızı kullanmak veya bir şikayetinizi iletmek istiyorsanız,

İşbu bildirimlerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı da içerir şekilde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre faaliyet merkezimiz olan Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak Business Istanbul A Blok No:1A/410, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine posta yolu ile yazılı olarak ulaştırabileceğiniz gibi 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizde yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, Aydınlatma Metni’nde yasal düzenlemeler ve Faaliyet Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Aydınlatma Metni web sitesi üzerinde veya mobil uygulama gibi diğer Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ/Emsal.com hizmetlerinde yayımlanarak yürürlüğe girer.